REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN 1. INFORMASJON OM SELSKAPET

  • Grunnleggende informasjon Malercompagniet Oslo ÀS er et norsk aksjeselskap. Selskapet er heleid av Fasadgruppen Norden AB og inngår i Fasadgruppen-konsernet. Selskapet har 95 ansatte . Selskapets driftsområde er bygg, anlegg – da spesielt maler og fasaderehabilitering. Selskapets målsetninger og fokusområder innen bærekraftig arbeidsliv og produksjon Malercompagniet og Fasadegruppen ønsker å jobbe aktivt for å sikre at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold står sentralt i forbindelse med driften av selskapet. Innenfor bygningsbransjen anser Selskapet særlig HMS-arbeid, trygge anleggsplasser, ryddige lønnsvilkår, og arbeidstid, både for egne ansatte og hos eventuelle underentreprenører å være områder hvor Fasadgruppen ønsker å ha et særlig fokus.
  1. SELSKAPETS RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR ARBEIDET MED ÅPENHETSLOVEN 2.1 Selskapets arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og i leverandørkjeden. Selskapet følger opp sine leverandører med egen risikovurdering som oppføres i egen matrikkel. Denne matrikkelen gir grunnlag for videre arbeider ved behov.

 2.2 Arbeidet med Åpenhetsloven er forankret i Selskapets styre Styret har vedtatt at virksomheten skal arbeide aktivt med åpenhetsloven og overholde de plikter som følger av åpenhetsloven. Som et ledd i arbeidet har Selskapet oppnevnt en Patrick L Rindal -HMS/Personel ans  som operativt ansvarlig for åpenhetsloven (den «åpenhetslovansvarlige»). Den åpenhetslovansvarlige har det operative ansvaret for å svare ut, og ved behov følge opp, mottatte informasjonsforespørsler. Den åpenhetslovansvarlige har også et operative ansvar for å følge opp leverandører og forretningspartnere, og for å foreta risikovurderinger. Dersom den åpenhetslovansvarlige oppdager at det er vesentlig risiko for negativ påvirkning, eller at det faktisk har skjedd en slik negativ påvirkning, skal den åpenhetslovsansvarlige sammen med Selskapets ledelse og/eller styre vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes videre.

 2.3 Informasjonsforespørsler Som et ledd i å sikre åpenhet og en god håndtering av informasjonsforespørsler fra «enhver», jf. åpenhetsloven § 6, har Selskapet valgt å legge ut informasjon på våre nettsider om åpenhetsloven. Vi har også lagt ut kontaktinformasjon for de som ønsker å sende inn informasjonsforespørsler og opprettet en egen e-postadresse (openhetsloven@malercompagniet/post) som første kontaktpunkt for henvendelser knyttet til Åpenhetsloven. Selskapet har valgt dette tiltaket for å gjøre det enkelt for allmennheten å vite hvor man skal henvende seg ved spørsmål. I tillegg bidrar en slik fast kontaktadresse til å strukturere og 2 forenkle oversikt over mottatte forespørsler og videre behandling av disse. Selskapet vil aktivt benytte mottatte forespørsler i det videre arbeidet med åpenhetsloven og ved de vurderinger som foretas. Siden lovens ikrafttredelse har Selskapet mottatt 1 informasjonsforespørsler. [Alle forespørsler har blitt besvart i løpet av [30 dager]. Den åpenhetslovansvarlige har fortløpende vurdert om informasjonsforespørslene har gitt grunn til ytterligere undersøkelser eller handling fra Selskapets side, men har ikke funnet dette nødvendig. Så vidt Selskapet kjenner til har heller ikke Selskapets svar på informasjonsforespørslene ført til at det har blitt iverksatt noen oppfølgingstiltak hos andre.]

 2.4 Kartlegging av Selskapets leverandører Siden ikrafttredelsen av åpenhetsloven har Selskapet jobbet med en strukturert kartlegging av våre leverandører. Med grunnlag i forholdsmessighetsprinsippet, og for å prioritere arbeidet der vi mener Selskapet kan ha størst påvirkning, har hovedfokuset vært på å analysere risiko som gjør at selskapet kan danne seg et «risiko» bildet av leverandørene, som igjen utløser en prioriteringsliste der risikoen er størst, og begynne arbeidene med aktsomhetsvurdering innen disse områdene. Som et ledd i kartleggingen har Selskapet bedt leverandørene svare på ulike spørsmål knyttet til bedriftsstørrelse, forretningssted, helse- og sikkerhet, arbeidsrettigheter med mer («egenerklæringsskjema»). Vi fortsetter kartleggingen av våre leverandører som en del av Selskapets løpende aktsomhetsvurderinger. Frem til nå har ikke kartleggingen av Selskapets leverandørene inkludert underleverandører. Vi har like fullt stilt spørsmål om hvilke underleverandører leverandørene bruker i leveransen til Selskapet. Vi har også stilt spørsmål om leverandørene selv er underlagt åpenhetsloven, som i så fall betyr at de selv er forpliktet til foreta nødvendige vurderinger av sine leverandører. Den åpenhetslovansvarlige i Selskapet vil i samråd med ledelsen fortløpende vurdere behovet for å gjøre nærmere ytterligere undersøkelser av underleverandører.

 

  1. KARTLEGGING AV SELSKAPETS KUNDER Loven krever ikke en spesifikk kartlegging av Selskapets kunder. Selskapet har imidlertid generelt god kjennskap til våre kunder, og vi er ikke kjent med at gjelder generell eller spesifikk risiko for brudd på menneskerettighetene blant kunde.
  2. RISIKOVURDERINGER KNYTTET TIL MENNESKERETTIGHETER OG GRUNNLEGGENDE ARBEIDSFORHOLD Pr. nå har 5 av 12 som har mottatt spørsmålsskjema svart på spørsmålene i Selskapets egenerklæringsskjema for leverandører. Når Selskapet mottar svar fra en leverandør, sørger den åpenhetslovansvarlige for en evaluering av svarene. Dersom det er grunn til å mistenke negativ påvirkning eller vesentlig risiko for negativ påvirkning, skal den åpenhetslovansvarlige inkludere styret eller ledelsen (avhengig av omstendighetene i den konkrete sak) i vurderingen av hvilke videre tiltak Selskapet skal foreta. Et slikt tiltak kan for eksempel være å gå i dialog med leverandøren for å bidra til å redusere risikoen. Ingen informasjon i leverandørens egenerklæringsskjema mottatt i perioden frem mot juni 2023 indikerer brudd eller vesentlig risiko for brudd på menneskerettighetene eller grunnleggende 3 arbeidsforhold, og det har derfor ikke vært behov for avbøtende tiltak. Skjemaer utfylt av bedrifter som driver med innen potensielt utsatte bransjer som renhold, avfallshåndtering, transport, utenlandske råvareleverandører e.l.] gir ingen indikasjon på vesentlig risiko for mangel på anstendige arbeidsforhold eller brudd på menneskerettigheter.
  3. TILTAK BASERT PÅ RISIKOVURDERINGEN Selskapet har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser om virksomheten gjennom de risikovurderinger som er gjennomført. Basert på informasjonen Selskapet har mottatt, har Selskapets styre vurdert risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos forretningspartnere og leverandører å være lav. Det har heller ikke vært forhold ved mottatt informasjon fra leverandører eller andre hold som har gitt grunnlag for å iverksette ytterligere tiltak eller undersøkelser. Styret har dermed heller ikke funnet behov for å iverksette avbøtende tiltak på dette tidspunkt

Tom Rindal                                                                                        Patrick Rindal

Sist oppdatert 27 september 2023